Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele

A szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele iránti kérelem az intézmény a honlapjáról letölthető, illetve a Központi Igazgatási Csoportnál személyesen is átvehető. A kérelmen több alapszolgáltatás is megjelölhető. A kérelem részét képezi a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet szerinti Egészségi állapotra vonatkozó igazolás és a Jövedelemnyilatkozat.
Az Egészségi állapotra vonatkozó igazolást a háziorvossal vagy kezelőorvossal ki kell töltetni.

Jövedelemnyilatkozathoz – amennyiben ellátást igénylő vagy más személy nem vállalja az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését – mellékelni kell a jövedelmet igazoló iratot. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult:

  • az egyedül élő 65 év feletti személy,
  • az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
  • a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

A rászorultság tényét, a dokumentum kérelemhez történő csatolásával igazolni szükséges. Több feltétel egyidejű fennállása esetén, valamennyi feltételt külön kell igazolni.

Ellátást igénylő 

  • az egyedül élést nyilatkozatával (elérhetőség biztosítása),
  • az életkorát a személyazonosításra alkalmas okmány,
  • a súlyos fogyatékosságot, pszichiátriai betegséget igazoló szakvélemény 
másolatának becsatolásával igazolja.  

A kérelmet és a jövedelemnyilatkozatot az ellátást igénylőnek kell aláírnia (illetve törvényes képviselőjének, amennyiben ellátást igénylő cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, vagy részlegesen korlátozó gondnokság esetén, amennyiben ebben az ügycsoportban korlátozva van). A gondnokságot igazoló gyámhatósági határozatot a kérelemhez be kell csatolni.

Kérelmező helyett más személy (házastárs, gyermek) a kérelmet nem írhatja alá. Amennyiben kérelmező egészségi állapotából kifolyólag aláírni nem tud, a tényt a kérelmen fel kell tüntetni és azt az orvossal le kell igazoltatni. 

A kérelmet (mellékletekkel együtt) személyesen, ügyfélfogadási időben az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr Központi Igazgatási Csoportjánál lehet benyújtani, illetve lehetőség van a kérelem postaládában történő elhelyezésére vagy postai úton történő továbbítására. 

Az ellátásra vonatkozó igényeket beérkezésük sorrendjében az intézmény nyilvántartásba veszi. Az ellátás biztosítása a beérkezés sorrendjében a kapacitások függvényében történik.  

A megállapodás megkötésére a Rónay utcai Gondozási Központban kerül sor. Kérelem esetleges elutasítása indokolással írásban történik.

Központi Igazgatási Csoport
Cím: 9025 Győr, Köztelek utca 15.
Telefonszám: +36-96-527-899
Elektronikus levélcím: ellatasinfo@eeszi.hu

Ügyfélfogadási idő:
Kedd 8.00 – 15.00 óráig
Csütörtök 8.00 – 17.00 óráig

Letölthető dokumentumok

Megszakítás