Előgondozás, gondozási szükségletvizsgálat

Előgondozás

Előgondozást kell végezni bentlakásos intézményi (idősek otthona, időskorúak gondozóháza) elhelyezés előtt annak megállapítása céljából, hogy az ellátást igénylő állapotának és szükségleteinek az intézmény szolgáltatása megfelel-e, illetve életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra.

Az előgondozás dokumentálása a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 2. számú melléklete szerinti Előgondozási adatlapon történik.

Idősotthoni ellátás esetében az előgondozás során kell elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatot.

Gondozási szükségletvizsgálat

A gondozási szükséglet vizsgálata a 36/2007. (XII. 22.) SZMM 3. sz. mellékletét képező Értékelő adatlapon történik. Az adatlap a kérelemmel együtt kiadásra kerül a háziorvossal, kezelőorvossal történő szakkérdések kitöltése érdekében, majd az előgondozás/gondozási szükségletvizsgálat során az előgondozást végző munkatársak az ellátást igénylővel, annak tartózkodási helyén töltik ki a fennmaradó szakkérdéseket.  

Az igénylőnek vagy törvényes képviselőjének a gondozási szükséglet megítélését szolgáló dokumentumokat (szakvélemény, igazolvány másolat stb.) becsatolnia szükséges.   

Az adatlap két eredeti példányban kerül felvételre, melyből egy példány az ellátást igénylőé, egy példány az intézményé.

Amennyiben ellátást igénylő a gondozási szükséglet eredményével nem ért egyet, a gondozási szükséglet felülvizsgálatát az intézmény fenntartójánál kérheti.

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell  az ellátást igénylő gondozási szükségletét, aszerint, hogy számára személyi gondozás vagy szociális segítés indokolt.

A 36/2007. (XII. 22.) SZMM 3/A.§ alapján
a) személyi gondozás az Értékelő adatlap szerinti I. vagy II. fokozatban indokolt,
b) szociális segítés az Értékelő adatlap szerinti I. vagy II. fokozatban indokolt, valamint 0. fokozatban akkor indokolt, ha az ellátást igénylő

  • hatvanötödik életévét betöltötte és egyedül él,
  • hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy fűtés nélküli, vagy
  • hetvenötödik életévét betöltötte,
  • egészségi állapota miatt átmeneti jelleggel a lakását nem képes kíséret nélkül elhagyni, háztartási tevékenységeit nem, vagy részlegesen képes ellátni.

Az életkort személyazonosításra alkalmas igazolvány másolatával kell igazolni. A közművesítés hiányát a települési önkormányzat jegyzője igazolja. Az egészségi állapot fennállását a kezelőorvos igazolja.

Idősek otthona

A gondozási szükséglet vizsgálat lefolytatására a fenntartó önkormányzat felkérése alapján kerül sor.   

Tartós bentlakásos ellátás a 36/2007. (XII. 22.) SZMM 3. §-a alapján az Értékelő adatlap III. fokozata, vagy a rendelet 4. §-ában meghatározott egyéb körülmény esetén nyújtható.

Egyéb körülmények a következők:
a) a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata, amelyet pszichiáter, neurológus vagy geriáter szakorvos szakvéleményével igazoltak;
b) az ellátást igénylő egyedül él, és
ba) nyolcvanadik életévét betöltötte, vagy
bb) hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy közműves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan, vagy
bc) hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, amit az ellátást megállapító jogerős határozat vagy az ellátás folyósítását igazoló irat másolatával igazoltak, vagy
bd) a bc) pont szerinti eseten kívüli okból fogyatékossági támogatásban részesül és az orvosszakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg, amit az érvényes és hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatával igazoltak,
be) a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontja szerinti E minősítési kategóriába tartozó rokkantsági ellátásban részesül, vagy rokkantsági járadékban részesül, amit az ellátást, járadékot megállapító jogerős határozat és a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíj-folyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolatával igazoltak, vagy
bf) munkaképességét 100%-ban elvesztette vagy legalább 70%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes, amit az orvosszakértői szerv, a rehabilitációs szakértői szerv vagy a rehabilitációs hatóság illetve jogelődje érvényes és hatályos szakvéleményének, szakhatósági állásfoglalásának, határozatának másolatával, hatósági bizonyítványával igazoltak. (Az életkort személyazonosításra alkalmas igazolvány másolatával kell igazolni. a közművesítés hiányát a települési önkormányzat jegyzője igazolja.

A vizsgálat eredményétől függően hozza meg a fenntartó önkormányzat a beutaló, illetve elutasító határozatát.  

Előgondozást, gondozási szükségletvizsgálatot végző munkatársak

Az előgondozást, gondozási szükséglet vizsgálatot az ezzel a feladattal megbízott Központi Igazgatási Csoport munkatársai (szakértői) végzik el a hatályos jogszabályok alapján. A munkatársak fényképes igazolvánnyal rendelkeznek. A gondozási szükséglet vizsgálatra előzetes időpont egyeztetést követően, az  ellátást igénylő tartózkodási helyén kerül sor, ahová munkatársaink párban mennek, törekedve arra, hogy a helyszínen az ellátást igénylő megjelölt hozzátartozója is jelen legyen. 

Letölthető dokumentumok

Megszakítás