Idősek otthona ellátás igénybevétele

A szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.

Idősek otthoni ellátás iránti kérelem a fenntartó önkormányzat, illetve az intézmény  honlapjáról letölthető, illetve a Központi Igazgatási Csoportnál, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Népjóléti Osztályán személyesen is átvehető.
A kérelem részét képezi a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet szerinti Egészségi állapotra vonatkozó igazolás és a Jövedelem- és vagyonnyilatkozat.

Az Egészségi állapotra vonatkozó igazolást háziorvossal vagy kezelőorvossal ki kell töltetni. Egyidejűleg javasolt a jogosultságvizsgálathoz szükséges Értékelő adatlapot két példányban letölteni, illetve az orvosra vonatkozó szakkérdések tekintetében kitöltetni. 

Jövedelem- és vagyonnyilatkozathoz – amennyiben ellátást igénylő vagy más személy nem vállalja az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését – mellékelni kell a jövedelmet igazoló iratot, a vagyonnyilatkozatban feltüntetett pénzvagyonról a bankszámlakivonat, a betétkönyv, illetve a takarékbetét-szerződés másolatát.

Amennyiben ellátást igénylőnél a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata igazolt, az ezt megállapító szakvéleményt a kérelemhez be kell csatolni.

Az ellátás igénylésekor jogosulttal legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója gondozási szükséglet hiányában is kezdeményezheti az idősek otthoni elhelyezést, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.

A kérelmet és a Jövedelem- és vagyonnyilatkozatot az ellátást igénylőnek kell aláírnia (illetve törvényes képviselőjének, amennyiben ellátást igénylő cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, vagy részlegesen korlátozó gondnokság esetén, amennyiben ebben az ügycsoportban korlátozva van). A gondnokságot igazoló gyámhatósági határozatot a kérelemhez be kell csatolni.

Amennyiben kérelmező egészségi állapotából kifolyólag aláírni nem tud, a tényt a kérelmen fel kell tüntetni és azt az orvossal le kell igazoltatni. 

A kérelmet (mellékletekkel együtt) személyesen, ügyfélfogadási időben a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Népjóléti Osztályán lehet benyújtani.  

Jogosultság vizsgálatra (előgondozás, gondozási szükségletvizsgálat) a fenntartó önkormányzat felkérése alapján kerül sor.

A kérelemről a fenntartó önkormányzat határozattal dönt (beutaló, elutasító).

Az ellátásra vonatkozó igényeket beérkezésük sorrendjében az intézmény nyilvántartásba veszi. Az ellátás biztosítása a kapacitások függvényében történik.  A megállapodás megkötésére a Központi Igazgatási Csoportban (9025 Győr, Köztelek u. 15.) kerül sor.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Főosztály
Népjóléti Osztály
Szociális csoport

Cím: 9021 Győr, Honvéd liget 1.
Ügyfélfogadási időért látogasson el az alábbi weboldalra.

Megszakítás