Idősek nappali ellátása igénybevétele

A szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.

Idősek nappali ellátása iránti kérelem az intézmény honlapjáról letölthető, illetve a Központi Igazgatási Csoportnál személyesen is átvehető. A kérelmen több alapszolgáltatás is megjelölhető. A kérelem részét képezi a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet szerinti Egészségi állapotra vonatkozó igazolás és a Jövedelemnyilatkozat.
Az Egészségi állapotra vonatkozó igazolást a háziorvossal vagy kezelőorvossal ki kell töltetni.
Jövedelemnyilatkozathoz – amennyiben az ellátást igénylő vagy más személy nem vállalja az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését – mellékelni kell a jövedelmet igazoló iratot. 
A kérelemben jelölni kell, hogy melyik idősek klubjában szeretné kérelmező az ellátást igénybe venni, ezért azt – a klub vezetőjével történt telefonos egyeztetést követően – javasolt előtte megtekinteni.

Demens csoport

Demens személyek nappali ellátása igénybevételéhez mellékelni kell a demencia kórképet megállapító szakorvosi szakvéleményt.
Diétás étkezés igénybevételéhez csatolni kell az érvényes szakorvosi javaslatot.

A kérelmet és a jövedelemnyilatkozatot az ellátást igénylőnek kell aláírnia (illetve törvényes képviselőjének, amennyiben ellátást igénylő cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, vagy részlegesen korlátozó gondnokság esetén, amennyiben ebben az ügycsoportban korlátozva van). A gondnokságot igazoló gyámhatósági határozatot a kérelemhez be kell csatolni. Amennyiben kérelmező egészségi állapotából kifolyólag aláírni nem tud, a tényt a kérelmen fel kell tüntetni és azt az orvossal le kell igazoltatni. 

A kérelmet (mellékletekkel együtt) személyesen, ügyfélfogadási időben az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr Központi Igazgatási Csoportjánál lehet benyújtani, illetve lehetőség van a kérelem postaládában történő elhelyezésére vagy postai úton történő továbbítására.   

Az ellátásra vonatkozó igényeket beérkezésük sorrendjében az intézmény nyilvántartásba veszi. A kérelem elbírálását követően a megállapodás megkötésére az idősek klubjában kerül sor. A Kérelem esetleges elutasítása indokolással írásban történik.

Központi Igazgatási Csoport
Cím: 9025 Győr, Köztelek utca 15.
Telefonszám: +36-96-527-899
Elektronikus levélcím: ellatasinfo@eeszi.hu

Ügyfélfogadási idő:
Kedd 8.00 – 15.00 óráig
Csütörtök 8.00 – 17.00 óráig

Letölthető dokumentumok

Megszakítás