Házi segítségnyújtás igénybevétele

A szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.

Házi segítségnyújtás igénybevétele iránti kérelem az intézmény honlapjáról letölthető, illetve a Központi Igazgatási Csoportnál személyesen is átvehető. A kérelmen több alapszolgáltatás is megjelölhető. A kérelem részét képezi a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet szerinti Egészségi állapotra vonatkozó igazolás és a Jövedelemnyilatkozat.
Az Egészségi állapotra vonatkozó igazolást  a háziorvossal vagy kezelőorvossal kell kitöltetni.
Jövedelemnyilatkozathoz – amennyiben ellátást igénylő vagy más személy nem vállalja az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését – mellékelni kell a jövedelmet igazoló iratot. 

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet aszerint, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt. A gondozási szükségletvizsgálat a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet szerinti Értékelő adatlapon történik, melyet a kérelem Egészségi állapotra vonatkozó igazolásával együtt a háziorvossal vagy kezelőorvossal a rá vonatkozó szakkérdések tekintetében ki kell töltetni.

A kérelmet és a jövedelemnyilatkozatot az ellátást igénylőnek kell aláírnia (illetve törvényes képviselőjének, amennyiben ellátást igénylő cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, vagy részlegesen korlátozó gondnokság esetén, amennyiben ebben az ügycsoportban korlátozva van). A gondnokságot igazoló gyámhatósági határozatot a kérelemhez be kell csatolni.
Amennyiben kérelmező egészségi állapotából kifolyólag aláírni nem tud, a tényt a kérelmen fel kell tüntetni és azt az orvossal le kell igazoltatni. 

A kérelmet (mellékletekkel együtt) személyesen, ügyfélfogadási időben az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr Központi Igazgatási Csoportjánál  lehet benyújtani, illetve lehetőség van a kérelem postaládában történő elhelyezésére vagy postai úton történő továbbítására.

Az ellátásra vonatkozó igényeket beérkezésük sorrendjében az intézmény nyilvántartásba veszi. Az ellátás biztosítása a kapacitások függvényében történik.  A megállapodás megkötésére a kérelmező lakcíme szerinti gondozási központban kerül sor. Kérelem esetleges elutasítása indokolással írásban történik.t

Központi Igazgatási Csoport
Cím: 9025 Győr, Köztelek utca 15.
Telefonszám: +36-96-527-899
Elektronikus levélcím: ellatasinfo@eeszi.hu

Ügyfélfogadási idő:
Kedd 8.00 – 15.00 óráig
Csütörtök 8.00 – 17.00 óráig

Megszakítás