Fogyatékos személyek nappali ellátásának igénybevétele

A szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.
Fogyatékos személyek nappali ellátása iránti kérelem az intézmény a honlapjáról letölthető, illetve a Fogyatékosok Napközi Otthonában személyesen is átvehető.
A kérelem részét képezi a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet szerinti Egészségi állapotra vonatkozó igazolás és a Jövedelemnyilatkozat.
Az Egészségi állapotra vonatkozó igazolást a háziorvossal vagy kezelőorvossal kell kitöltetni.
Jövedelemnyilatkozathoz – amennyiben ellátást igénylő vagy más személy nem vállalja az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését – mellékelni kell a jövedelmet igazoló iratot. 

A fogyatékos személyek nappali ellátásának igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell a fogyatékosság fennállását igazoló,

  • a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakértői véleményét vagy
  • a fogyatékosság jellege szerinti szakorvosi leletet, vagy fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka, vagy a magasabb összegű családi pótlék megállapítását igazoló határozatot, vagy az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleményt.

A kérelmet és a jövedelemnyilatkozatot az ellátást igénylőnek kell aláírnia (illetve törvényes képviselőjének, amennyiben ellátást igénylő cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, vagy részlegesen korlátozó gondnokság esetén, amennyiben ebben az ügycsoportban korlátozva van). A gondnokságot igazoló gyámhatósági határozatot a kérelemhez be kell csatolni. Amennyiben kérelmező egészségi állapotából kifolyólag aláírni nem tud, a tényt a kérelmen fel kell tüntetni és azt az orvossal le kell igazoltatni. 

A kérelmet (mellékletekkel együtt) személyesen a Fogyatékosok Napközi Otthonában lehet benyújtani. Az ellátásra vonatkozó igényeket beérkezésük sorrendjében az intézmény nyilvántartásba veszi. A férőhelyek betöltése a szabad férőhelyek függvényében, igénylési sorrendben történik. A megállapodás megkötésére a napközi otthonban kerül sor. Kérelem esetleges elutasítása indokolással írásban történik.

Fogyatékosok Napközi Otthona
Cím: 9023 Győr, Török István utca 1.
Telefonszám: +36-96-519-027
Elektronikus levélcím: fno@eeszi.hu

Letölthető dokumentumok

Megszakítás