Étkeztetés igénybevétele

A szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.

Az étkeztetés igénybevétele iránti kérelem az intézmény honlapjáról letölthető, illetve a Központi Igazgatási Csoportnál személyesen is átvehető. A kérelmen több alapszolgáltatás is megjelölhető. A kérelem részét képezi a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet szerinti Egészségi állapotra vonatkozó igazolás és a Jövedelemnyilatkozat.
Csak étkeztetés igénylése esetén az Egészségi állapotra vonatkozó igazolást nem kell kitölteni.
Jövedelemnyilatkozathoz – amennyiben az ellátást igénylő vagy más személy nem vállalja az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését – mellékelni kell a jövedelmet igazoló iratot. 

Étkeztetés szempontjából – az 5/2015. (II. 27.) ÖK rendelet 44. §-a szerint – szociálisan rászorult személy, aki
a) a háziorvos vagy a kezelőorvos véleménye alapján étkezését betegségéből adódóan nem képes biztosítani (Orvosi lap étkeztetés igénybevételéhez)
b) öregségi nyugdíjban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban vagy korhatár előtti ellátásban részesül,
c) fogyatékossági támogatásban részesül vagy
d) időskorúak járadékát vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást kap.

A rászorultság tényét, a dokumentum kérelemhez történő csatolásával igazolni szükséges.
Diétás étkezés igénylése esetén a kérelemhez az érvényes szakorvosi javaslatot mellékelni kell. 

A kérelmet és a jövedelemnyilatkozatot az ellátást igénylőnek kell aláírnia (illetve törvényes képviselőjének, amennyiben ellátást igénylő cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, vagy részlegesen korlátozó gondnokság esetén, amennyiben ebben az ügycsoportban korlátozva van). A gondnokságot igazoló gyámhatósági határozatot a kérelemhez be kell csatolni.
Amennyiben kérelmező egészségi állapotából kifolyólag aláírni nem tud, a tényt a kérelmen fel kell tüntetni és azt az orvossal le kell igazoltatni.  

A kérelmet (mellékletekkel együtt) személyesen, ügyfélfogadási időben az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr Központi Igazgatási Csoportjánál  lehet benyújtani, illetve lehetőség van a kérelem postaládában történő elhelyezésére vagy postai úton történő továbbítására.   

A kérelem elbírálását követően a megállapodás megkötésére a kérelmező lakcíme szerinti gondozási központban kerül sor. Kérelem esetleges elutasítása indokolással írásban történik.

Központi Igazgatási Csoport
Cím: 9025 Győr, Köztelek utca 15.
Telefonszám: +36-96-527-899
Elektronikus levélcím: ellatasinfo@eeszi.hu

Ügyfélfogadási idő:
Kedd 8.00 – 15.00 óráig
Csütörtök 8.00 – 17.00 óráig

Letölthető dokumentumok

Megszakítás