RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

„Győr-Újváros szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó társadalmi együttműködést erősítő program” c. projekt 2016. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. között…

„Győr-Újváros szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó társadalmi együttműködést erősítő program” c. projekt 2016. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. között valósul meg.

A pályázat előkészítéséhez kapcsolódóan 2016 márciusában igényfelmérés készült, széles körű szakmai együttműködés és egyeztetés formájában a Győr-Újvárosban és a szegregátumban élő lakosság, az ott működő intézmények képviselői, valamint a városrészben dolgozó és a lakossággal közvetlen kapcsolatban álló segítő szakemberek bevonásával. Az igényfelmérés és helyzetelemzés alapján egyértelművé vált, hogy Győr-Újvárosban – kiemelten a szegregátumban – a társadalmi problémák halmozódó, egymással szorosan összekapcsolódó, egymást erősítő formában jelentkeznek. Ezért holisztikus, rendszerszemléletű megközelítéssel, komplex megoldásokkal kell reagálni a felmerülő igényekre. Ezek alapján kerültek meghatározásra a projekt céljai, tervezett projektelemek, tevékenységek.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata elsődleges célja a Győr-Újváros városrész területén elhelyezkedő szegregátumban, illetve szegregátummal veszélyeztetett területeken élő hátrányos helyzetű személyek, társadalmi csoportok társadalmi-gazdasági hátrányainak enyhítése, életkörülményeinek javítása és a helyi közösség társadalmi kohéziójának erősítése. A Győr-Újvárosi lakosok kirekesztettségének csökkentése, hosszabb távon annak megszüntetése olyan komplex, helyben elérhető szolgáltatások bevezetésével, melyek a célcsoport aktív cselekvő részvételével valósulnak meg és életkörülményeik javítását szolgálják.

A projektkonzorciumot alkotó két szervezet: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2016-2020 közötti időszakban számos antidiszkriminációs, közösségi, szociális, mentálhigiénés, egészségügyi és oktatási, tehetséggondozó, ismeretterjesztő programot kíván megvalósítani annak érdekében, hogy az érintett területen élők életminősége javuljon, társadalmi kirekesztettsége enyhüljön.

Szociális munkások segítik a lakosok, célcsoport projektbe vonását és aktív részvételük elérését a különböző életvezetési, családszervezési, háztartás-vezetési, pénzgazdálkodást segítő programokon, továbbá a projekt magas szintű szakmai munkáját biztosítják. Ösztönzik a hátrányos helyzetű lakosság képzettségi szintjének növelését, az élethosszig tartó tanulás készségének és igényének fejlesztését, munkaerőpiaci beilleszkedésüket egyéni fejlesztési tervek kidolgozásával és nyomonkövetésével.

A többségi társadalom érzékenyítése, az inkluzív szemlélet terjedése szempontjából fontosak azok a rendezvények, ahol közösen, együtt tevékenykednek a célcsoport tagjai, az akcióterületen dolgozó szakemberek, szervezetek. A szemléletformáláshoz hozzátartozik a véleménycsere, az új ismeretek befogadása, feldolgozása, melyhez jó lehetőséget teremtenek az előadások, ismeretterjesztő, közösségformáló programok. Főként a gyerekekre és családokra fókuszáló olyan játékos formájú programokon, sport és szabadidős tevékenységeken, versenyeken, vetélkedőkön, családi napokon vehetnek részt az újvárosi lakosok, melyek keretében megismerkedhetnek a városrész helytörténeti és természeti értékeivel, bemutatkozhatnak a civil szervezetek, amatőr csoportok, tehetséggondozó körök. A rendszeresen szervezett előadásokon, beszélgetéseken a gyerekneveléssel kapcsolatos problémákra, kérdésekre kaphatnak választ a szülők a szakemberektől.

Az 5-18 év közötti fiatalokat a tanulmányi hátrányaik leküzdésében, iskolai felzárkózásukban, továbbtanulásukban közvetlenül segítik az oktatási és készségfejlesztési programok, mint iskolaelőkészítő-, logikai készségfejlesztő, tantárgyfelzárkóztató foglalkozások, magatartásformáló-, kompetenciafejlesztő tréningek, alkotóklubok, színjátszókörök. A „Szociális cirkusz” zsonglőrök és cirkuszi oktatók bevonásával megvalósuló program, mely hátrányos helyzetű és speciális igényű fiataloknak ad lehetőséget mozgás-, koordinációs készségek fejlesztésére, közösségépítésre, az önhatékonyság erősítésére. A fiatalok rendszeres oktatásban részesülnek, lehetőségük lesz nyári napközis táborokon való részvételre.

A foglalkoztatás elősegítése érdekében kiemelt feladat a hátrányos helyzetű családok gyermekei számára olyan minta mutatása, mely értéknek tekinti a tanulást és kiemelkedési lehetőséget biztosít a jelenlegi körülmények közül. Különböző személyiségfejlesztő-, pályaorientációs programokon, saját élményen alapuló tevékenységeken, kísérleti mentorprogramon keresztül járul hozzá a projekt a gondolkodásuk alakításához, a tanulás szerepének és a munka fontosságának tudatosításához, a helyben élő tehetséges fiatalok vállalkozóvá válásának elősegítéséhez.

Az egészségfejlesztést célzó programelemek – előadássorozatok, egészségnapok, prevenciós programok – az alacsony szociális státuszú lakosság számára az egészséges életmódhoz szükséges információkhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítását, különféle szűrővizsgálatokon való részvétel lehetőségét biztosítják.

Pszicho-szociális konzultációs központ kerül kialakításra az akcióterületen szenvedélyproblémával küzdők, veszélyeztetettek, családtagjaik és a velük kapcsolatban álló szakemberek számára. Szolgáltatásaikat egyéni tanácsadási formában teszik elérhetővé az ügyfelek részére. A szakmai tevékenység az alábbi szolgáltatásokra terjed ki: információnyújtás, hozzátartozók segítése, egyéni esetkezelés, konzultáció, segítő beszélgetés, krízisintervenció, segítségnyújtás a munkaerő-piaci re-integrációban, életvezetési tanácsadás, szociális segítés, tanácsadás, ügyintézés, önsegítő csoportok létrehozása és működtetése, tréningek.

A projekt szakmai hatékonyságát hivatottak biztosítani egyrészt a negyedévente megrendezésre kerülő „jelzőrendszeri kerekasztalok” az akcióterületen dolgozó védőnők, óvónők, pedagógusok, a szociális intézmények és segítő szervezetek tagjainak részvételével, valamint a szociális munkások részére szervezett szupervíziók.

A projektben szociális asszisztens, oktatási-integrációs szakértő, egészségügyi programok koordinátora, szociális programok koordinátora és közösségfejlesztő szakértő foglalkoztatása – alkalmazotti vagy megbízási jogviszonyban – is tervezett, valamint projektelőkészítés, projektmenedzsment, kisértékű eszközbeszerzés, valamint tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása tevékenységek megvalósítása.

Az alábbi partneri együttműködések hosszabb távon Győr-Újváros felzárkóztatását és a célcsoport beilleszkedését, rövid távon a projekt hatékony megvalósítását segítik elő:

  • Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (EESZI), a projektben résztvevő konzorciumi partner olyan programelemeket biztosít, melyek a projektből finanszírozandók és jelenleg nem biztosítottak a célterületen: közösségi-, szociális és egészségfejlesztő programelemek.
  • 2016 áprilisában megalakult a „Támogató Csoport”, egy szakmai együttműködési fórum, melynek tagjai – Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Győr Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, Győr MJV Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztály, Győr MJV Polgármesteri Hivatal – WHO Iroda, Győr MJV Polgármesteri Hivatal Stratégiai Csoport, Győr-Újvárosi Gyerekekért Alapítvány, Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft., Karzat Színház Nonprofit Kft., Szt. Cirill és Method Alapítvány, Újvárosi Családsegítő Központ és az Újvárosi Művelődési Ház – részt vettek az előkészítésben és tevékenységükkel támogatják, kiegészítik a megvalósítást. A Támogató Csoportnak fontos szerepe van a célcsoport elérésében, megszólításában, a program kommunikációjában, az eredmények elterjesztésében. A csoport visszacsatolói fórumként is működik, a célcsoport szükségleteit, igényeit beépíti a programokba, emellett szükség esetén mobilizálni tudja a döntéshozókat és intézményi szereplőket is.

A projekt elvárt eredményei:

  • szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma: 840 fő
  • a helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma: 228 fő

Ajánlott bejegyzések

Megszakítás